Grundet meget våde forhold er hul 1-7, 17 & 18 og driving range midlertidig lukket.

Beretning 2018

 

Givet - i uddrag - af formanden på den ordinære generalforsamling 27. november 2018:

 

Undertegnede har været medlem af bestyrelsen i Skive Golfklub i tre perioder samlet i alt 17½ år, heraf formand i godt 14 år. Dette er således min 14. beretning.

Dejligt at se så mange i aften (ca. 90).

Beretningen er som vanligt et kort tilbageblik på sæsonen, en opsummering af væsentlige begivenheder i perioden siden sidste generalforsamling, samt lidt om fremtiden.

 

Væsentlige begivenheder i 2018

Grundlæggende synes bestyrelsen, at vi har haft en rigtig god sæson, og at der igen er sket mange ting i årets løb.

Vil starte med at nævne nogle af de væsentligste begivenheder/resultater, og

 

Lad mig starte med de mere positive:

 • Vi har efter ca. 25 års drøftelser/overvejelser endelig fået asfalt på tilkørselsvejen og på garagepladsen. Rigtig dejligt. Stor tak til Eske/Arkil for et godt tilbud og til Spar Vest Fonden for et stort tilskud. Også tak til Skive Kommune, som har bidraget lidt til cykelstidelen.
 • Vi har fået overdækket dele af terrassen – Rigtig dejligt. Stor tak til familien Bredkjær, som har udført arbejdet som en del af et sponsorat – også tak for rododendronbeddet ved hul 18.
 • De samlede kontingentindtægter i Danmark er faldende og skal fordeles på flere og flere klubber. På landsplan er antallet af golfspillere svagt faldende, men der bliver flere og flere flexmedlemmer. Hos os mærker vi lidt den samme tendens, heldigvis ikke i samme negative omfang, som vore nærmeste naboer.

I Skive Golfklub har vi især sidste år, men også i år haft mange begyndere – mere end normalt, når vi tænker på de forudgående lidt ”magre” år. Vi ligger langt over vore omkringliggende klubber mht. antal begyndere, og vi glæder os rigtig meget over de mange nye. Tak til Begynderudvalget, som yder en stor indsats for at få de nye til at ”falde til”.

Tilslutningen til arrangementerne har været rigtig fin – især først på året, og begynderne har været aktive til langt hen i oktober.

 • Mads arrangerede sidste vinter indendørs træning i gymnastiksalen ved Resen skole og senere i Søby-Højslev Arena. I den kommende vinter har Mads lavet aftale med Skive Gymnasium om indendørs træning (er opslået i Golfbox). Derudover regner jeg med, at der bliver mulighed for at selvtræne i Søby-Højslev for klubbens medlemmer.
 • Uge 28 forløb igen rigtig godt – både banen, shop, tøjsalg og caféen blev rost – og gæsterne var glade for både øl og kaffe undervejs. Overskuddet nåede igen op på 75.000 kr. Generelt enighed om at det er en rigtig god uge både for os og vore gæster, som stort set alle var tilfredse. Tak til de mange, der hjalp.
 • Vi etablerede ”Frit Spil” sammen med Hvalpsund, Morsø, Aars og Løgstør for 8 år siden. For os er ordningen et stort medlemsgode, mens det for f.eks. Hvalpsund primært er og bliver et økonomisk gode.

Vi har haft lidt turbolens de sidste par år, hvor der var en risiko for, at ordningen skulle blive sprængt. Vi accepterede et kompromis for et år siden, og det kostede os lidt, men i år har vi tjent lidt mere på ordningen gennem den nye model, hvor fordelingen af de indkomne midler blev 80 % til besøg – 10 % fordeles ligeligt mellem klubberne, og 10 % beholder klubben selv for hvervning af medlemmer. Lidt af den øgede fortjeneste skyldes, at vores egen bane er blevet mere attraktiv/spilbar med flere gæster og lidt færre af vore egne, der om vinteren spiller på de andre baner. For 2016 modtog vi sidste år knap 72.000 kr. – fremadrettet regner vi med 100.000 kr. eller mere.

Vi havde møde i Styregruppen for 3 uger siden, hvor Morsø og vi anbefalede, at Nordvestjysk blev optaget, men det kunne der ikke skaffes det nødvendige flertal for - Lidt ærgerligt. Specielt fordi vi kan se, at de samlede indtægter er faldende, og at de 9 klubbers samlede rekrutteringsgrundlag falder med ca. 3%, svarende til et forventeligt fald i omsætning på ca. 100.000 kr.

Så næste år omfatter ordningen fortsat 9 klubber, og prisen for deltagelse i ordningen i 2019 bliver uændret 900 kr. Heraf beholder klubben selv de 90 kr. Resten går i den fælles pulje.

 • Vi startede i 2011 en Erhvervsklub, som har været en succes. I år har vi afholdt 6 arrangementer i Erhvervsklubben. Vi håber, at den er med til at gøre det attraktivt at være sponsor, og håber også, at medlemmer af Erhvervsklubben i 2019 vil hjælpe Sponsorudvalget med at finde nye sponsorer. Vore sponsorindtægter nåede ikke helt op på det forventede, men det håber vi at råde bod på i det kommende år. Vi vil arbejde hårdt for at få flere sponsorer, og vi ser frem til, at firmaerne vil benytte vores anlæg til ”company days” for egne ansatte og/eller forretningsforbindelser.
 • For et år siden besluttede vi at droppe vintergreens og spille til sommergreens hele vinteren. Det var en succes, som vi har besluttet at fortsætte med.
 • Endelig kan nævnes, at vi har udvidet parkeringspladsen ved hul 8, og vi har fået en ”Smartbox” sat op og dermed fået mere styr på bilnøglerne samt muligheden for at gæster kan købe lidt, når shoppen og caféen er lukket.

 

Vi har:

 • Ingen problemer med at finde hjælpere til konkrete opgaver – Ca. 160 blev inviteret til Afslutningsturneringen. Rigtig flot at over 20 % af vore fuldtidsmedlemmer yder frivilligt arbejde.
 • Fået en mere grøn profil gennem etablering af jordvarme – et arbejde, der blev påbegyndt for godt to år siden og opsætning af solceller på klubhuset sidste forår.

Solcelleanlægget giver strøm nok til at drive jordvarmeanlægget. Vi har således sparet en stor del på olieregningen, men når vore udgifter til el – på trods af solcelleanlægget - alligevel er steget, skyldes det, at klubhusarealet blev udvidet kraftigt for flere år siden, og at vi fik et forøget varmetab ved fjernelse af udestuen.

 • Udført drænarbejde for over 600.000 kr. i 2017 og 18 og vil meget gerne fortsætte med yderligere dræn, og håber på støtte fra SIS/Skive Kommune samt eventuelle fonde. Vi kan allerede nu se resultatet af dette arbejde på trods af, at vejrguderne ikke har været med os.

 

Vi satte kontingentet op med ca. 3 % sidste år og kan glæde os over, at det har ført til et pænt overskud på 178.000 kr. – et resultat vi vurderer som meget tilfredsstillende, og et resultat, der stiller os bedre, når der skal forhandles kreditaftaler. På den baggrund har vi ingen planer om at røre ved kontingentets størrelse i det kommende år.

 

Vi har også haft lidt blandede oplevelser i år, specielt når vi taler om holdresultater:

 • Jævne resultater på elitesiden, hvor herrernes 1. hold blev nr. 2 i deres pulje i 3. DIV, mens 2. holdet rykkede ned, således at vi næste år har to herrehold i kvalifikationsrækken. På damesiden vandt holdet flot puljen i kvalifikationsrækken og var meget tæt på oprykning til 3. DIV – blev nr. 5 i kvalifikationsslutspillet, hvor de 4 bedste rykkede op.

Vores veteranhold (60+) klarede lige skærene i 2. DIV, mens superveteranerne (70+) sluttede på sidstepladsen i 1. DIV. Vi har efterfølgende valgt ikke at deltage i DGU-regi med et superveteranhold, men med hold i Regionsgolf, hvor køreafstanden er væsentlig kortere, og hvor der spilles på hverdage.

 • Også vejret har været ikke bare lidt, men meget blandet. Vi har både haft ekstremt varmt vejr og i perioder meget vådt vejr. Men banen kan – som nævnt – nu bedre klare det. Og det bliver endnu bedre i 2019-20.

Vi vil fortsat udvikle banen og fastholde kvalitetsniveauet, lave supplerende dræning (kan iværksættes i mindre moduler, som totalt løber op i knap 200.000 kr.) samt på sigt etablere en Par 3 bane. Det vil aflaste 18-hullers banen.

Vi mister en del medlemmer, når de som 25-26-årige går fra ung-senior kontingent til fuldt kontingent. Baseret på dette forhold – og andre klubbers erfaringer – valgte vi ved årets start at sænke kontingentet til 3.000 kr. for de 26-30 årige. Vi håber derigennem at fastholde en del unge under uddannelse, unge der har travlt arbejdsmæssigt og for småbørnsfamilier, som ikke føler at de kan udnytte fuldtidsmedlemskabet i tilstrækkelig grad.

 

Vi mister også en del medlemmer, når de når op i alderen og får færre kræfter. Vi har indført et superveteran++ kontingent for medlemmer, der bliver 80 år eller derover, og som kun ønsker at spille 9 huller.  (og som kun må spille på hverdage).

 

Der er et par ting, vi kan beklage lidt:

 • Vi har fortsat stor afgang på ca. 10% og en stor del, der skifter kategori, men stadig en god tilgang af medlemmer fra andre klubber og folk, der har genoptaget golfspillet. Samlet er tilbagegangen derfor kun 2-3 %.
 • Tilgangen på juniorsiden er begrænset. Vi startede for et par år siden en ny afdeling for de helt små – Bambinoerne (3-12 år). Det var en kæmpe succes. Det var et friskt pust i klubben. Vi prøvede igen i år, og det vil vi gerne fortsætte, men det kræver engagerede ”legeonkler og -tanter”, som vi gerne vil finde. Sidder der én eller flere her?

Det er fra bambinoerne og juniorerne, de kommende elitespillere skal rekrutteres.

 • På PR-siden har vi svært ved at få medlemmer til at engagere sig, og vi håber at én eller flere melder sig til dette arbejde/udvalg. Vi har tidligere haft planer om at udgive en ”klubavis”, som tillæg til ”Midt på Ugen”, målrettet mod de 97 % af kommunens indbyggere, der ikke spiller golf. Men den opgave har vi hidtil ikke magtet at løfte. Nogen der vil være med til at hjælpe?
 • Vi har mange dage, hvor banen er lukket på grund af matcher, turneringer m.m. Dem vil vi prøve at minimere. Vore ”Klubber-i-Klubben” har fået besked på at reducere lukketiderne, så snart antallet af tilmeldte er kendt. Det er speciel vigtigt i prime-time. Fritspils ordningen hjælper lidt i den forbindelse.

Arbejdet i bestyrelse og udvalg

Vi har i det forløbne år holdt 12 bestyrelsesmøder og rigtig mange udvalgsmøder.

Vi har holdt det traditionelle møde med vore naboer mod nordvest samt møder med vore samarbejdspartnere i ”Frit spil”, som snart ændrer navn til ”Frit spil 2019”.

 

Banen

Igen i år har vi haft store udfordringer rent vejrmæssigt – ikke så meget på grund af for meget nedbør, men nærmere på grund af manglende nedbør i sommerens lange tørkeperiode. Vi har i sådan en tørkeperiode kun mulighed for at vande teesteder og greens. På trods af den manglende vanding i øvrigt, kom banen sig relativt hurtigt uden nævneværdige skader. I forhold til mange andre baner er vi sluppet nådigt igennem.

Vi kan desuden nu konstatere, at den gennemførte dræning har haft en god effekt. Vi har dog stadig nogle hængepartier på dette område, og i den forbindelse har vi en ansøgning inde hos SIS til færdiggørelse af den sidste del af dræningen. Vi håber, at vi kommer i betragtning her i 2019, men ellers i 2020. 

Sidste vinter havde vi et større rydningsprojekt i bevoksningen mellem hul 2 og 4, og vi synes resultatet er blevet godt. I foråret blev der i forbindelse med arbejdsdagen lavet flere ny plantefelter, og vi er lidt spændte på, hvordan felterne har klaret sommerens tørke.

Vi har etableret en ny P-plads ved hul 8/17 og enkelte nye stier med knust asfalt – et arbejde, vi vil fortsætte med i den kommende tid.

Banen vil igen i år have åbne sommergreens i de kommende måneder i lighed med sidste år, og vi håber at kunne holde hele banen åben for at fordele sliddet. Der kan dog forekomme enkelte dage, hvor vi i samråd med greenkeeperne vil lukke for spil eller åbne banen op senere på dagen. Vi håber på forståelse, idet det alene vil ske af hensyn til banen.

I årets løb er der ydet en stor indsats af frivillige, som har gjort det muligt at løse mange opgaver – banekontrol, boldopsamling, vask af biler, rengøring af klubhus, rydning i bevoksninger m.v.

Greenkeeperne yder ligeledes et stort stykke arbejde – tit under vanskelige forhold – for at holde banen i god stand. Så der skal lyde en stor tak til både frivillige og greenkeeperne for indsatsen i årets løb.

Personalesituationen vedr. banen er blevet udfordret, idet Christoffer Jepsen desværre har søgt nye udfordringer i Aalborg Golfklub. Vi søger derfor en ny greenkeeperassistent til afløsning for ham. Desuden har vi lavet en aftale med en pensioneret mekaniker, som nogle få timer om ugen skal hjælpe til med vedligeholdelse og service på maskiner.

 

I al beskedenhed, så har vi faktisk en bane, som vi kan være stolte af – håber I er enige.

 

Skive Kommune

Vi har en rigtig god idrætskommune og et virkelig godt samarbejde med kommunen, men lider stadig under en – set fra vores snævre synsvinkel – lidt ulogisk ”Skiveordning”, hvor mange klubber får op til 90-100 % tilskud til bl.a. klubhusdrift, mens golfklubber kun får op til 54 % tilskud!!!

Der er næppe meget at stille op, da større støtte til golf vil betyde mindre tilskud til andre, selv om det virker lidt urimeligt, at de klubber, der via kontingentet yder mest, får det laveste tilskud.

Vi afholder ydermere selv stort set alle driftsudgifter til anlægget, hvor mange andre idrætsklubber får det hele forærende. Det harmer mig stadig, når man kan læse i avisen, at en fodboldklub i Salling ikke kan skaffe frivillige til at klippe græskanterne.

 

Kommunen takker hvert år egnens mange hundrede frivillige ledere og mestre ved en flot fest i KCL.

 

Vi har mødt stor velvilje ifm. møder med kommunen omkring asfaltering m.m. og forsøger at gøre både politikere og ansatte i kommunen opmærksom på de store gavnlige virkninger, golf har på levetid, sundhed og mindsket sygefravær. DGU har jo lavet en analyse om disse emner og udarbejdet en brochure og kampagne under navnet ”Golf Gavner”. Det budskab må I gerne hjælpe med at bringe videre.

 

Turneringer for Begyndere/Nye medlemmer

Vi har haft nogle utroligt flittige begyndere, som ved stor hjælp fra vore dygtige mentorer har været meget på både træningsbanen, spillet med i turneringer og gået private runder.

Turneringerne har været en succes for deltagerne, som er meget glade for tiltaget.

Vi har i år haft gratis fællestræning mange gange – ikke bare for begyndere, og det vil blive udbygget i 2019.

 

Vi har – som nævnt indledningsvis - fortsat en stor medlemsmæssig afgang fra alle grupper (som de fleste andre golfklubber). Vi havde ved udgangen af september måned 704 fuldtidsmedlemmer, 89 fuldtidsmedlemmer via sponsorater m.m. og 126 Flex-medlemmer. Hertil kommer longdistance, juniorer uden banetilladelse og skoleelever med golf som valgfag. Sammen med de passive er vi oppe på et samlet medlemstal på knap 1.000 medlemmer. Det er et lille fald i forhold til sidste år, men håber på nogenlunde samme medlemstal næste år – gerne flere med fuldt medlemskab.

 

Holdturneringer:

Igen i år har vi haft mange ude at spille på forskellige hold.

Vi har haft hold, der har deltaget i DGU turneringer, Regionsgolf og i Limfjords golf, hvor der nu er både dame- og herrerækker. Største parten af holdene har klaret sig fint. Vi vil dog fremhæve, at kvalifikationsdameholdet deltog i spillet om oprykning til 3. DIV, men det blev desværre ingen oprykning i denne omgang. Holdet endte på 5. pladsen, hvor 4 hold rykkede op.

Skal også lige nævne, at Skive for første gang nogensinde vandt alle 4 herrefinaler i Golf ved Limfjorden.

I Regionsgolf klarede vi os knap så pænt, som tidligere, og vi (samt en del andre klubber) trak vores hold i A-rækken i protest mod de regler, der var opstillet. Reglerne var både dårlige og dårligt/uklart formuleret. Vi stillede et forslag til ændringer, som nu er efterkommet.

 

Der sker nogle ændringer for vores herrehold i 3. DIV, som næste år spiller 2 foursomes (3 p.) og 3 singler (2 p.).

Derudover er der fra 2019 sket en total adskillelse mellem DGU og Regionsgolf, således at deltagere i DGU-golf igen må deltage i Regionsgolf. I Regionsgolf har man udskudt tilmeldingsdatoerne, så de nu er medio JAN. Det betyder, at vi vil lave tilmelding til holdturneringer 2019 allerede i DEC, således at vi kun stiller hold, hvis vi kan finde en holdkaptajn, og hvis der er tilstrækkeligt mange tilmeldte (en særlig opfordring til vore kvindelige medlemmer om at melde sig).

Vi har et ønske om, at så mange som muligt kan deltage i Regionsgolf, hvorfor man som udgangspunkt kun kan tilmelde sig i én række.

Bestyrelsen ønsker også, at man som fast holddeltager forpligter sig til at købe en klubtrøje – til gengæld giver klubben 50 % rabat via Intersport. Vi anskaffer derudover en pulje, der ligger på Sekretariatet, og som kan lånes af reserver, der hurtigt leverer dem vaskede tilbage.

Husk, at det i alle holdturneringer er et krav, at man har et EGA-handicap (se mere under "Klubinfo" på hjemmesiden).

 

Igen i år skal der lyde en stor tak til alle, der har hjulpet omkring alle hold. Holdkaptajner, turneringsledere, startere samt greenkeepere.

 

Christian Dahl har haft en flot sæson. Han har igen slået banerekorden på hjemmebanen – nu en 63’er, og har vundet en stribe turneringer. Christian har planer om at blive professionel og starter formentlig på en sådan karriere i begyndelsen af det nye år. 

Christian har i år fået en god kategori på Ecco Tour’en og har klubbens bedste handicap på +2,5. Flot – og spændende at se, hvordan han klarer sig.

 

SGK-Ungdom

Ungdomsafdelingen har deltaget i en del turneringer. 18 hullers Kredsturneringen har over året været mere spændende end de tidligere år. I år måtte de unge kæmpe mere for sejren. Men det lykkedes i sidste match at vinde, så de blev Kredsvindere. Det giver adgang til Distrikts Finalen, som i år blev spillet i Nordvestjysk Golfklub. De dygtige unge spillere fra Skive, vandt overlegent i finalen – igen guld til Skive.                 

Kredsturneringen har i år, ikke været så godt besat til turneringerne som ønsket, specielt ikke 9 hullers og par 3 banen. Der vil i næste sæson være flere unge, som vil være klar til at prøve kræfter med disse turneringer. Dem skal vi have fat i, så vi også i årene fremover, kan deltage i disse super hyggelige og spændende matcher. Det giver et rigtig godt netværk at spille med andre unge fra andre klubber i nærområdet, og så er det spændende at spille andre baner.

Vi har deltaget i den årlige sommerlejr med overnatning i Harre Vigs sommerlejr hytte, som ligger lige ved siden af golfbanen. Det er en årlig tilbagevendende begivenhed som klubledere fra vores del af distriktet afholder og arrangerer for alle unge golfspillere. Det er en super hyggelig og fantastisk sommerlejr, hvor vi spiller 4 forskellige klubber - med masser af konkurrencer og sjov. Derudover har vi en aften hvor vi er i badeland efter at have spillet golf. Vi overnatter fra søndag til onsdag med masser af golf, spil og hygge. I år deltog 10 unge fra Skive og i alt på sommerlejren var der 50 unge mennesker.

Træningen i år er foregået tirsdag og torsdag eftermiddag, og det har fungeret ganske fornuftigt, men der vil blive set på forbedringer på hele denne del, så alle får mest muligt ud af træningen. 

I 2019 vil de dygtigste ungdomsspillere igen blive indlemmet i Elitetruppen til både træning og spil. Det er herfra de kommende elitespillere skal rekrutteres.

Vi har i år forsøgt at afholde et større socialt arrangement hver måned, hvor vi mødes, spiller 9 hullers match, spiser/hygger/spiller andre spil og uddeler præmier. Det er en mega hyggelig eftermiddag/aften, hvor der deltager 14-18 unge, og hvor det ikke kun skal handle om golf, men om det sociale samvær, som også er en vigtig del af vores sport. Vi vil gerne skabe et fællesskab, som skal være med til at fastholde vore medlemmer – ikke bare de unge, men gerne alle aldre.

Det er desværre ikke lykkedes os at afholde disse arrangementer til den aftalte tid hver måned. Det er ikke fuldt ud tilfredsstillende, men et af punkterne vi vil gøre bedre næste år.

En stor tak til de, der har hjulpet med ungdomsarbejdet og med de opgaver, der har været i det forgangne år.

 

Turneringer

I 2018 har der igen været en god tilslutning til klubturneringer. Vi havde i år 2 fællesturneringer med Harre Vig Golfklub, hvor der igen var en stor opbakning fra Skive Golfklub. Derudover har vi afholdt 4 andre turneringer for alle medlemmer.

I løbet af året har vi haft en løbende diskussion i bestyrelsen om, hvordan vores turneringer skal arrangeres. Skal der være spisning efter spillet, er det det rigtige tidspunkt turneringerne afholdes på, og hvilke tiltag skal der ske?

I år afprøvede vi i en enkel turnering at servere morgenmad og en enkelt pølse efter spillet. Vores opfattelse er, at ideen blev godt modtaget.

Det vil vi løbende kigge på.

Endnu engang skal der lyde en stor tak til turneringssponsorer og til turneringsledere og hjælpere. Hvor er det dejligt, at så mange gerne vil hjælpe.

 

Mange mindre turneringer/aktiviteter

Ud over klubturneringerne har vi haft et stort udbud af turneringer for bestemte målgrupper, fx begyndere, juniorer, elite, sponsorer og ikke mindst ”Klubber i Klubben” (KiK): Old Girls, Tirsdagspigerne, Seniorklubben og Torsdagsherrerne. Igen i år er over 500 SGK-turneringer/aktiviteter registreret i Golfbox - meget imponerende.

I starten af det nye år vil vi have klubbens Turneringskalender klar og vil holde et møde med ”Klubber-i-Kubben”, så vi undgår sammenfald af aktiviteter, som vi beklageligvis har oplevet et par gange i år.

 

Vi kan i øvrigt kun opfordre de – som søger socialt fællesskab - til at melde sig ind i disse ”klubber”, som i høj grad også er traditionsbærende. DGU’s undersøgelser vedrørende udmeldelser har vist, at udmeldelsesprocenten er lavere for de medlemmer, der spiller i en fast gruppe som ”klubber i klubben”, morgengolfere, Long Stay tur til Spanien, Seniorklubbens 3-dagstur med rekorddeltagelse i år (87 tilmeldte og 84 deltagere), deltagere i begynder- og andre turneringer og lignende fællesskaber.

 

Klubmesterskaberne havde en pæn tilslutning, men vi håber, at endnu flere får lyst at deltage i 2019 – der er rig mulighed for en spændende dyst i mange rækker.

 

De øvrige turneringer skal ikke gennemgås her, idet resultaterne kan findes på Golfbox. ”Ingen nævnt, ingen glemt” - dog skal der lyde STOR tak til turneringssponsorer og de mange turneringledere og hjælpere. Uden jer ville de mange aktiviteter ikke få den succes, vi oplever.

 

Naboordninger

Vi har stadig en af landets mest omfattende greenfee-aftaler med nu over 40 andre klubber, heraf en stor del med ½ greenfee. Det har været og er fortsat vores opfattelse, at disse aftaler er nogenlunde omkostningsneutrale for klubberne (både økonomisk og med hensyn til pres på banerne), men er et stort gode for medlemmerne – ikke mindst for mange pensionister.

Sammen med ”Fritspilsordningen” giver aftalerne gode muligheder for udflugter og for at finde en anden bane, når ens egen er lukket.

 

Vi har for et par uger siden deltaget i møde med ”De Nordvestjyske klubber” og udvekslet erfaringer og nøgletal.

Vi har fortsat gratis spil én gang pr. år pr. bane for dame- herre- og seniorklubber (gælder kun SGK, HVG og Morsø og gælder kun, hvis man spiller sammen med hjemmeklubbens tilsvarende ”klub”).

 

Vi arbejder ihærdigt videre med etablering af ½ greenfee-aftaler for 2019 med flest mulige klubber.

Vi startede sidste år med at etablere rabataftaler (½ greenfee eller 100 kr. rabat) med klubber spredt rundt om i landet, så man på ferie eller tur altid har en billig bane i nærheden. Det fortsætter vi med.

Se nærmere herom på hjemmesiden i det nye år.

 

Mange ansatte

Skive Golfklub er jo ikke bare en klub, men også en virksomhed med en omsætning på 4-5 millioner. En klub som baserer sig på et stort medlemstal og en række gode sponsorer samt 10 ansatte eller personer på kontrakt.

Vi har i år afsluttet uddannelsen af to lærlinge og besluttede at fastansatte Christoffer Jepsen fra midten af september. Det varede desværre kun kort tid, da Christoffer fra 1. januar har fået job i en anden golfklub.

Vi søger nu en ny greenkeeper og fortsætter en god bemanding på alle øvrige nøglefunktioner: Max, Vagn og Michael fortsætter alle på banen, Pernille på Sekretariatet, Anders som pedel, Mads fortsætter med ”shoppen” samt som træner, og Anita forpagter fortsat caféen. Alt sammen en kontinuitet, vi alle kan glæde os over. Derudover har vi tilknyttet en mekaniker på deltid i den kommende sæson.

 

Tak til vore sponsorer

Sponsoraftaler er et vigtigt fundament for opretholdelse af et spændende og aktivt klubliv i en af kommunens allerstørste idrætsklubber.

Samtidig er sponsoraftalerne en af forudsætningerne for opretholdelse af banestandard og udvikling generelt.

Skive Golfklub er i ”en form for elitedivision” når vi bl.a. taler om hygge og socialt samvær – vil gerne være Danmarks hyggeligste golfklub. Af klubbens 7-800 aktive fuldtidsmedlemmer udgør seniorafdelingen mere end 160 medlemmer - de spiller bl.a. hver onsdag hele året rundt. Hvor er det fantastisk!

 

Til sponsorerne generelt vil vi gerne rette en stor tak for den flotte opbakning, vi møder hos områdets erhvervsliv.

Uden sponsorer kan vi ikke drifte med succes, som vi gør.

 

Vi vil også gerne opfordre vore medlemmer til at handle hos vore sponsorer – og gerne fortælle at man kommer, netop fordi det pågældende firma støtter Skive Golfklub.

 

Lidt om fremtiden

 • Vi vil i Skive Golfklub arbejde videre med vore tanker omkring baneforbedringer – supplerende dræning, forbedringer af teesteder og greens samt beplantning.
 • Oprensning af grøfterne og søerne er allerede godt i gang.
 • Vi håber stadig på støtte til en pumpe, der skal sikre vand i grøften ved hul 2 og 3, men savner en sponsor hertil.
 • I 2019 håber vi på succes for vore holdspillere på alle niveauer - både herrer og damer, juniorer, seniorer, veteraner og super veteraner.
 • Vi satser på minimum en fastholdelse af medlemstallet og gerne en forøgelse gennem nye indtag og forbedret fastholdelse af såvel nye som gamle medlemmer, som det er lykkedes for os gennem mange år. Vi arbejder på at skabe flest mulige ”værdier i fuldtidsmedlemskabet”.
 • Vi håber at få kræfter til at arbejde videre med planerne om etablering af en ”Par 3” bane. Det står stadig højt på ønskelisten.
 • Vi får nye Golfregler i løbet af næste år med virkning fra 1. januar 2019. Vi har allerede haft 4 undervisere/hjælpere på DGU-kursus og arrangerer selv vores eget kursus 11 JAN, hvor Brian Oswald kommer, så vi kan øge mængden af undervisere.

Derudover holder vi selv orientering for medlemmer 04 DEC i VIP lokalet på Skive Stadion, Seniorklubben har arrangeret orientering 12 DEC og 09 JAN. De øvrige ”klubber” vil følge efter inden sæsonstart.

 • Vi får nye verdensomspændende Handicapregler fra 1. januar 2020
 • Endelig kan jeg nævne, at vi inden længe får opsat et trådløst højtaler system i klubhuset.

Hjælp fra medlemmerne

Der er – som nævnt - stor opbakning fra mange medlemmer til at yde frivilligt arbejde, i udvalg, i arbejdshold på banen, vedr. begynder- og ungdomsarbejde, støtte til sekretariatet, som servicemedarbejdere samt som turneringsledere og – hjælpere.

 

I bestyrelsen er vore kvindelige medlemmer stærkt underrepræsenteret. Gennemsnitsalderen er også høj – jeg selv trækker gevaldigt i den forkerte retning. Ser gerne, at vi på sigt får flere unge med.

 

Afslutningsturneringen blev afholdt i slutningen af oktober. Der var næsten ”fuldt hus” med over 80 spillende og over 90 spisende deltagere. Turneringen – og ikke mindst vores sponsor (DANPO – De Danske Familie Gårde) - dannede igen en festlig ramme om sæsonafslutningen – en ramme vi holder fast i.

Den gode opbakning håber jeg vil fortsætte, således at vi bl.a. derigennem forstærker den klubånd og det gode sociale samvær, som normalt hersker overalt i klubben.

 

Det er mit håb, at alle – såvel medlemmer som ansatte, bestyrelsen og nye medlemmer af udvalg og arbejdsgrupper - vil arbejde for at 2019 også bliver et rigtig godt golf-år, hvor vi dyrker det sociale samvær, fællesskabet og kammeratskabet.

 

På bestyrelsens vegne 

Steen Krarup

Log ind på Golfbox

Skive Golfklub

Skive Golfklub

Dynamic-it leverandr af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her