Turneringsbestemmelser

Gældende for alle klubturneringer med mindre andet er bestemt i de enkelte turneringsbestemmelser og fremgår af golfbox for den pågældende turnering.

Alle turneringer afvikles efter "R&S" regler og Skive Golfklubs lokale regler, herunder eventuelle midlertidige regler.

Tilmelding
Klubbens turneringer åbnes for tilmeldinger senest 2 uger før turnering afholdes, fristen for tilmelding vil fremgå af den enkelte turnering. Tilmelding sker på Golfbox, ved overtegning optages de senest tilmeldte på venteliste. Tilmelding efter fristens udløb accepteres kun, såfremt turneringslederen skønner dette muligt.

Det tilstræbes, at der er spisning i forbindelse med afholdte turneringer.

Betaling for deltagelse skal ske inden tilmeldingsfristens udløb. Konto nr. vil fremgå af golfbox for hver enkelt turnering.

Startliste
Fremgår af golfbox normalt senest 2 dage før turneringen.

Afbud/udeblivelse
Efter startlistens udarbejdelse kan gyldigt afbud kun ske til turneringslederen direkte og turneringsfee refunderes ikke. Afbud senere end 1 time før første start eller udeblivelse uden afbud kan medføre sanktioner, som fastsættes af Turneringsudvalget.

På turneringsdagen
Scorekort skal afhentes senest 25 minutter før start, og spilleren skal være på teestedet klar til at starte præcis. Ved for sent fremmøde følges golfreglerne, jfr. regel 5.3.

Rækkeinddeling
Der spilles normalt i 3 - 4 lige store rækker. Rækkeinddelingen fremgår af turnerings-propositionerne

Turneringens afgørelse
I tilfælde af points-lighed er spilleren med laveste handicap vinder. Er der også lighed her benyttes matematisk metode: Sidste 9/6/3/1 hul er afgørende, uanset start tee.. Er der stadig lighed afgøres placeringen ved lodtrækning.

Bruttoslagspilsturneringer: I tilfælde af slaglighed er spilleren med højeste handicap vinder. Er der også lighed her benyttes matematisk metode. Er der stadig lighed afgøres placeringen ved lodtrækning

Præmieoverrækkelse
Turneringslederen er ansvarlig for præmie-overrækkelsen, der normalt skal finde sted umiddelbart efter turneringens afslutning.

Personligt fremmøde ved præmieoverrækkelsen forudsættes. I modsat fald bibeholdes placeringen, hvorimod præmien fortabes og præmierækken forskydes tilsvarende.

Turneringsledelse
Turneringsledelsen for den enkelte turnering er ansvarlig for, at turneringen afvikles som angivet i turneringsprogrammet og i overensstemmelse med turneringsudvalgets vedtagelse.

Turneringslederen er bemyndiget til under turneringen at træffe afgørelser på turneringsudvalgets vegne. Turneringslederen fungerer som turneringens dommer, evt. med assistance fra en regelkyndig person og træffer endelig afgørelse. 

Banelukning
Vil være bekendtgjort på Golfbox.

Private turneringer (med banelukning)
Ansøgninger om private turneringer indsendes til Sekretariatet senest 4 uger før spilledagen. Først efter godkendelse fra Turneringsudvalget kan turneringen finde sted. Sekretariatet foranstalter et opslag om sådanne turneringer i Golfbox, normalt senest 3 uger før turneringen afvikles.

Turneringer, hvor banen ikke er lukket
Der bør altid vises hensyn til spillere, der deltager i en turnering, fx løbende hulspilsturnering. Husk de alm. regler om at lukke hurtigere spillende igennem.

Overtrædelse kan medføre karantæne.

Turneringsudvalget forbeholder sig ret til ændringer.

Huskeseddel vedr. turneringer:

Læs evt. opslag/propositioner vedr. turneringen igennem forud for tilmelding.

På dagen:

  • Mød i god tid

  • Mød op i god tid på teestedet

  • Efter runden: Husk at kontrollere scorekortet (antal slag), få det underskrevet og         aflever snarest til turneringsledelsen

Ovenstående er standard turneringsbestemmelser.

Turneringsudvalget kan vælge at ændre betingelserne til den enkelte turnering. Dette vil fremgå af turneringspropositionerne

Turneringsudvalget – Januar 2020

 

Log ind på Golfbox

Login til Skive golfklub
Hjælp til login
Hovedsponsor - Spar Nord

Skive Golfklub

Dynamic-it leverandør af webshop
cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her