Vedtægter

Love og vedtægter for Skive Golfklub

§1. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL
Klubbens navn er Skive Golfklub og dens hjemsted er Skive Kommune. Klubben er medlem af Dansk Golf Union.
SKIVE GOLFKLUB´s formål er at udbrede kendskab til og fremme færdighed i golf og at drive en dertil egnet golfbane
samt at udvikle det sociale sammenhold og at styrke fællesskabet i Skive Golfklub.

§2. OPTAGELSE AF MEDLEMMER.
Klubben optager fysiske personer som ordinære medlemmer. Indmeldelse sker ved henvendelse til klubben.
Umiddelbart efter optagelsen betaler hvert tilgået medlem det første
kontingent samt eventuelt indskud. Medlemskortet skal medbringes på
banen.
Medlemsantallet for aktive medlemmer kan af bestyrelsen reguleres,
således at tilgang periodevis begrænses. I så fald føres en venteliste.

§3. KONTINGENT, INDSKUD m.m.
Kontingentet er til enhver tid fastsat af bestyrelsen.
Generalforsamlingen kan vedtage, at nyoptagne medlemmer skal betale
indskud samt dettes størrelse. En sådan vedtagelse kan kun ændres ved generalforsamlingsbeslutning.
Ændringer i disse forhold kan foreslås af bestyrelsen eller af medlemmerne i henhold til § 8 til vedtagelse på generalforsamlingen.
Kontingentet betales helårs forud inden 1. februar. Kontingentet gælder for kalenderåret.
Såfremt et medlem måtte være i restance efter 1. marts, suspenderes medlemskabet og kan først genoprettes,
når hele restancen skadesløst er betalt. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fravige foranstående bestemmelser.
Indskud indgår i klubbens driftsregnskab og kan ikke forlanges tilbagebetalt.
Bestyrelsen fastsætter medlemskategorier, satserne for greenfee, månedskort, ugekort, skabsleje og lignende.

§4. UDMELDELSE. Ønsker et medlem at udmelde sig eller overgå til en anden, lavere medlemskategori,
må begæring herom skriftligt fremsættes til klubben inden udgangen af november måned.
Ved fremsendelse med elektronisk post er denne først gyldig når klubben har kvitteret for modtagelse ved besvarelse med elektronisk post.
Udmeldelsen gælder pr. 31. december. Udmeldelse senere end udgangen af november måned kan indtil den 31. januar begæres mod betaling
af et gebyr på kr. 1.500,- samt 1/12 af medlemskontingent pr. påbegyndt måned. Ændringen vil være gældende fra den 1. januar 2017.

§5. SPILLET.
Et hvert aktivt medlem kan deltage i de officielle matcher/turneringer inden for de af bestyrelsen fastsatte alders– og/eller handicapgrænser.
Intet medlem, der er i restance efter 1. februar, kan deltage i matcher/turneringer. Bestyrelsen kan give dispensation, når kontingent er
betalt efterfølgende. Denne bestemmelse gælder også gæster fra andre klubber tilknyttet
Dansk Golf Union, dersom meddelelse herom foreligger. Ved spillet følges ”Rules of the Royal Ancient Golf Club of St. Andrews”.
Bestyrelsen fastsætter de lokale regler, som den måtte finde fornødne.
Opfylder medlemmet ikke sine medlemsforpligtelser, kan bestyrelsen straffe vedkommende med advarsel, karantæne eller
i gentagne grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben.
Et medlem kan midlertidigt udelukkes eller ekskluderes af bestyrelsen, såfremt vedkommende handler til skade for klubben.
Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan af medlemmet kræves forelagt på førstkommende generalforsamling.
Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning. Alle afgørelser kan af medlemmet endvidere kræves indbragt for
Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger efter at forholdet er begået, eller at parten er blevet bekendt med afgørelsen.

§6. BESTYRELSEN.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år, således at man afgår efter anciennitet.
Indtræder der vakance i årets løb, vælger bestyrelsen – for så vidt den anser det for nødvendigt - et medlem til at fungere indtil den nærmest
påfølgende generalforsamling.
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer formand, sekretær og den økonomiansvarlige og bestemmer i øvrigt selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.
Bestyrelsen er berettiget til - med forbehold af de i §10 nævnte tilfælde
- at optræde på klubbens vegne med bindende virkning.
Klubben tegnes af formanden for bestyrelsen og den økonomiansvarlige i forening,
dog ved køb eller salg af fast ejendom af hele bestyrelsen.
Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg.

§7. HANDICAPKOMITEEN.
Handicapkomiteen består af 2 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Indtræder vakance, supplerer den sig selv indtil næste
generalforsamling. De af komiteen for medlemmerne fastsatte handicaps registreres i computersystem og bekendtgøres samtidigt på den i
klubhuset ophængte handicaptavle. Handicapændringer er gældende i henhold til DGU´s regler.

§8. GENERALFORSAMLINGEN.
Generalforsamlingen har inden for de i disse love afstukne grænser højeste myndighed i klubbens anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Skive inden 1. december.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller
generalforsamlingens beslutning eller efter skriftlig begæring af mindst 1/4
af klubbens seniormedlemmer. Begæringen skal angive hensigten med den ekstraordinære generalforsamling, som bliver at afholde inden 3 uger efter,
at bestyrelsen har modtaget den skriftlige begæring. Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen ved opslag i klubhuset og på hjemmesiden samt
ved elektronisk meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. I særlige tilfælde anvendes skriftlig meddelelse til medlemmerne.
Indkaldelsen skal angive, hvilke sager der foreligger til behandling. Ved forslag om lovændringer skal disses ordlyd fremgå af eller bilægges indkaldelsen.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende sager:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af handicapkomité.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Medlemmerne kan indgive forslag til den ordinære generalforsamling.
Disse forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.
Over det på generalforsamlingen passerede, derunder navnlig de fattede beslutninger, skal der optages en kort beretning i klubbens forhandlingsprotokol,
der skal underskrives af dirigenten.

§9. REGNSKABET
Regnskabsåret løber fra 1.10 - 30.09. Regnskabet udfærdiges af klubbens økonomiansvarlige, der er valgt af bestyrelsen, eller ved ekstern regnskabsassistance.
Regnskabet indeholder driftsregnskab og status. Det reviderede årsregnskab bekendtgøres på klubbens hjemmeside og kan afhentes på sekretariatet
8 dage før den ordinære generalforsamling.

§10. BESTEMMELSE OM KLUBBENS OPLØSNING.
Bestemmelse om klubbens opløsning, anlæg af helt ny bane, køb eller salg af fast ejendom og lignende større dispositioner kan kun vedtages af generalforsamlingen.
Til vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at beslutningen vedtages med en majoritet på 2/3
af de afgivne stemmer. Er der ikke fremmødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes på vanlig måde en ny ekstraordinær generalforsamling til afholdelse
senest 3 uger efter, på hvilken beslutning kan tages med ovennævnte stemmeflerhed uden hensyn til de mødendes antal. På denne sidste generalforsamling kan mødes
og stemmes ved skriftlig fuldmagt. I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens formue indsættes på konto i et lokalt pengeinstitut til brug til fremme for at starte en ny golfklub.
Beløbet administreres af Skive Idrætssamvirke og henstår i indtil 5 år med dette formål for øje, hvorefter beløbet med renter overføres
til Skive Idrætssamvirke til fremme for idrætten i Skive Kommune.

Ændret på generalforsamlingen den 29. november 2016.

Log ind på Golfbox

Login til Skive golfklub
Hjælp til login
Hovedsponsor - Spar Nord

Skive Golfklub

Dynamic-it leverandør af webshop
cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her