Vedtægter

Love og vedtægter for Skive Golfklub

§1. Navn, hjemsted og formål
Klubbens navn er Skive Golfklub og er stiftet den 22. august 1973, dens hjemsted er Skive Kommune. Klubben er medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idrætsforbund, og er underlagt deres love og bestemmelser. Skive Golfklubs formål er at udbrede kendskab til og fremme færdighed i golf og at drive en dertil egnet golfbane, samt at udvikle det sociale sammenhold og at styrke fællesskabet i Skive Golfklub.

§2. Ind- og udmeldelse samt ændring af medlemskategori
Anmodning om medlemskab, udmeldelse og ændring af medlemskategori sker ved henvendelse til Skive Golfklubs sekretariat. Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse.
For personer under 18 år skal ansøgningen underskrives af forældre eller værge. Udmeldelse skal meddeles til Skive Golfklubs sekretariat. Meddelelsen skal være skriftlig/elektronisk, og er først gyldig ved modtagelse af kvittering.
Medlemskab gælder for kalenderåret og er bindende for et år, og udmeldelse kan kun ske skriftligt/elektronisk senest 30. november i året før kontingentåret (kalenderår). Ved udmeldelse i løbet af året er et medlem ikke berettiget til forholdsmæssig kontingentrefusion.
Anmodning om ændring af fremtidig medlemskategori skal ske skriftligt/elektronisk og senest den 30. november i året før kontingentåret (kalenderår).

§3. Kontingent og indskud
Kontingentet er til enhver tid fastsat af bestyrelsen.
Generalforsamlingen kan vedtage, at nyoptagne medlemmer skal betale indskud samt dettes størrelse. En sådan vedtagelse kan kun ændres ved generalforsamlingsbeslutning.
Ændringer i disse forhold kan foreslås af bestyrelsen eller af medlemmerne i henhold til § 8 til vedtagelse på generalforsamlingen.
Kontingentet betales helårs forud inden 1. februar. Kontingentet gælder for kalenderåret. Såfremt et medlem måtte være i restance efter 1. marts, suspenderes medlemskabet og kan først genoprettes, når hele restancen skadesløst er betalt. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fravige foranstående bestemmelser.
Indskud indgår i klubbens driftsregnskab og kan ikke forlanges tilbagebetalt.
Bestyrelsen fastsætter medlemskategorier, satserne for greenfee, månedskort, ugekort, skabsleje og lignende.

§4. Spillet
Et hvert aktivt medlem kan deltage i de officielle matcher/turneringer inden for de af bestyrelsen fastsatte alders– og/eller handicapgrænser. Intet medlem, der er i restance efter 1. februar, kan deltage i matcher/turneringer. Bestyrelsen kan give dispensation, når kontingent er betalt efterfølgende. Denne bestemmelse gælder også gæster fra andre klubber tilknyttet Dansk Golf Union, dersom meddelelse herom foreligger. Ved spillet følges ”R&A Rules Limited and the United States Golf Association”.

Bestyrelsen fastsætter de lokale regler, som den måtte finde fornødne.
Opfylder medlemmet ikke sine medlemsforpligtelser, kan bestyrelsen straffe vedkommende med advarsel, karantæne eller i gentagne grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. Et medlem kan midlertidigt udelukkes eller ekskluderes af bestyrelsen, såfremt vedkommende handler til skade for klubben.

Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan af medlemmet kræves forelagt på førstkommende generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning. Alle afgørelser kan af medlemmet endvidere kræves indbragt for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger efter at forholdet er begået, eller at parten er blevet bekendt med afgørelsen.

§5 Bestyrelsen.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år, således at man afgår efter anciennitet.
Indtræder der vakance i valgperioden, vælger bestyrelsen – for så vidt den anser det for nødvendigt - et medlem til at fungere indtil den nærmest påfølgende generalforsamling. Det skal tilstræbes at formand og økonomiansvarlig ikke vælges samme år, ligesom det skal tilstræbes ligelig fordeling af valg af bestyrelsesmedlemmer hvert år.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer formand, sekretær og den økonomiansvarlige og bestemmer i øvrigt selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp. Bestyrelsen er berettiget til - med forbehold af de i §8 nævnte tilfælde - at optræde på klubbens vegne med bindende virkning. Klubben tegnes af formanden for bestyrelsen og den økonomiansvarlige i forening, dog ved køb eller salg af fast ejendom af hele bestyrelsen.
Bestyrelsen nedsætter handicapudvalg (2-3 personer) samt øvrige nødvendige udvalg

§6 Generalforsamling.
Generalforsamlingen har inden for de i disse love afstukne grænser højeste myndighed i klubbens anliggender. Generalforsamlingen ledes
af en af forsamlingen valgt dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Jfr. dog vedtægternes §8. Der stemmes alene ved fremmøde. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt 1 medlemmer forlanger det. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode:
Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg mellem de kandidater, der har lige stemmetal, straks afholdes efter samme regler, såfremt der stadigt er ubesatte poster.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Skive senest 18. november.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller
generalforsamlingens beslutning eller efter skriftlig begæring af mindst 1/4
af klubbens seniormedlemmer. Begæringen skal angive hensigten med den ekstraordinære generalforsamling, som bliver at afholde inden 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget den skriftlige begæring.

Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen ved opslag i klubhuset og på hjemmesiden samt ved elektronisk meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. I særlige tilfælde anvendes skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal angive, hvilke sager der foreligger til behandling. Ved forslag om lovændringer skal disses ordlyd fremgå af eller bilægges indkaldelsen, eller eftersendes til medlemmerne inden generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende sager:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Medlemmerne kan indgive forslag til den ordinære generalforsamling.
Disse forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.
Der udfærdiges et referat over generalforsamlings beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§7 Regnskab.
Regnskabsåret løber fra 1.10 - 30.09. Regnskabet udfærdiges af klubbens økonomiansvarlige, der er valgt af bestyrelsen, eller ved ekstern regnskabsassistance. Regnskabet indeholder driftsregnskab og status. Det reviderede årsregnskab bekendtgøres på klubbens hjemmeside og kan afhentes på sekretariatet 8 dage før den ordinære generalforsamling.

§8 Bestemmelse om klubbens opløsning.
Bestemmelse om klubbens opløsning, anlæg af helt ny bane, køb eller salg af fast ejendom og lignende større dispositioner kan kun vedtages af generalforsamlingen.
Til vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at beslutningen vedtages med en majoritet på 2/3
af de afgivne stemmer. Er der ikke fremmødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes på vanlig måde en ny ekstraordinær generalforsamling til afholdelse
senest 3 uger efter, på hvilken beslutning kan tages med ovennævnte stemmeflerhed uden hensyn til de mødendes antal. På denne sidste generalforsamling kan mødes og stemmes ved skriftlig fuldmagt. I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens formue indsættes på konto i et lokalt pengeinstitut til brug til fremme for at starte en ny golfklub. Beløbet administreres af Skive Idrætssamvirke og henstår i indtil 5 år med dette formål for øje, hvorefter beløbet med renter overføres til Skive Idrætssamvirke til fremme for idrætten i Skive Kommune.

Ændret på generalforsamlingen den 30. november 2021.

Log ind på Golfbox

Login til Skive golfklub
Hjælp til login
Hovedsponsor - Spar Nord

Skive Golfklub

Dynamic-it leverandør af webshop
cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her